Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง เป็นวัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก วัดนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๘ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ มีพุทธลักษณะงดงามมาก หน้าตักกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองพิจิตร ตามประวัติเล่าว่า พระพิจิตรซึ่งเป็นเจ้าเมืองอยากได้พระประธานมาประดิษฐานที่เมืองพิจิตรในโอกาสที่ทัพกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางผ่านเมืองพิจิตรเพื่อไปปราบขบถจอมทองเมืองเชียงใหม่ พระพิจิตรจึงได้ขอร้องแม่ทัพว่า เมื่อปราบขบถเสร็จแล้วให้หาพระพุทธรูปมาฝาก ดังนั้น เมื่อเสร็จศึกแล้ว แม่ทัพนั้นจึงได้อาราธนาพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรลงแพลูกบวบล่องมาทางแม่น้ำาปิงโดยฝากเจ้าเมืองกำแพงเพชรไว้ ต่อมาจึงได้อาราธนาหลวงพ่อเพชรมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถวัดนครชุมก่อน แล้วจึงย้ายมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดท่าหลวง อำาเภอเมืองพิจิตร จนถึงปัจจุบัน พระอุโบสถเปิดให้เข้านมัสการหลวงพ่อเพชรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๒๕๘๕, ๐ ๕๖๖๑ ๕๓๕๙, ๐๘ ๑๗๒๗ ๗๕๒๗ พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังเดิม) เป็นสถานที่ทางราชการตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต ภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม […]