Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

น้ำตกลานหม่อมจุ้ย เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น อยู่ในบริเวณหน่วย พิทักษ์สัตว์ป่าบ้านตะโหมด ลักษณะของน้ำตกจะแบ่งเป็นชั้นๆ แต่ละชั้น มีชื่อต่างกัน มีแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้ การเดินทาง จากอำเภอตะโหมด ใช้เส้นทางหมายเลข ๔๑๒๑ และต่อทางหลวงหมายเลข ๔๒๓๗ ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร จนถึงวัดตะโหมด น้ำตกจะอยู่เลยวัดตะโหมดไป ประมาณ ๔-๕ กิโลเมตร