Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

นาขั้นบันไดอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชมนาข้าวขั้นบันได พร้อมเที่ยวฟาร์มเห็ด อำเภอปัว เป็นอำเ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ

โครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงผัก ไร่กะหล่ำ และนาข้าวขั้นบั […]