พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บนชั้น ๗ อาคาร ๗๒ ปี ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินจัดตั้งขึ้นในสมัย รัชกาลที่ ๖ ให้เป็นธนาคารของรัฐเพื่อประชาชน ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการประหยัด นับเป็นธนาคารประเภท savings bank แห่งแรกของไทย พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติการดำเนินงานของธนาคารออมสินตั้งแต่อดีต ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารอดีตถึงปัจจุบัน เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานรุ่นเก่า เครื่องออกสลากออมสิน สมุดฝากในอดีตจนถึงปัจจุบัน กระปุกออมสินที่ธนาคารใช้แจก และกระปุกออมสินของชาติต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี จีน ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา เดนมาร์ก ฯลฯ รวมทั้งสื่อที่ใช้รณรงค์เรื่อง การออมทรัพย์ เช่น โปสเตอร์ เครื่องฉายภาพยนตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด ครึ่งปีธนาคาร ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ (งานพัฒนาบุคลากร คุณวีรวัฒน์ เศวตนันทน์) …

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ Read More »