Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ธนาคารออมสิน

  • Home
  • พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บนชั้น ๗ อาคาร ๗๒ ปี ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินจัดตั้งขึ้นในสมัย รัชกาลที่ ๖ ให้เป็นธนาคารของรัฐเพื่อประชาชน ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการประหยัด นับเป็นธนาคารประเภท savings bank แห่งแรกของไทย พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติการดำเนินงานของธนาคารออมสินตั้งแต่อดีต ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารอดีตถึงปัจจุบัน เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานรุ่นเก่า เครื่องออกสลากออมสิน สมุดฝากในอดีตจนถึงปัจจุบัน กระปุกออมสินที่ธนาคารใช้แจก และกระปุกออมสินของชาติต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี จีน ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา…