Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

  ตลาดน้ำบางคูเวียง ตั้งอยู่ปากคลองบางคูเวียง ตำบล […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองนนทบุรี (ตอนที่ 2)

วัดปราสาท สมัยอยุธยาตอนปลาย สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเมืองนนทบุรี (ตอนที่ 1)

ศาลหลักเมืองเดิม ตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อม ตำบลศรีเมือง ฝั […]