Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรีมีการปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูก แทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการ นำมาสกัดทำ น้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งรับประทาน ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และในพื้นที่ปลูกยังสามารถเลี้ยงผึ้ง ทำให้ได้น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน อีกทางหนึ่งด้วย แหล่งปลูกทานตะวันเรียงรายอยู่ทั่วไปบริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวันก่อนการเดินทางได้ที่ บริเวณพื้นที่ปลูก ทานตะวันอำเภอพัฒนานิคม ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๔๓๓, องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๓๔๐, องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โทร. ๐ ๓๖๗๐ ๕๐๖๑ บริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวัน อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์สงครามพิเศษ โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๗๔, เทศบาลตำบลโคกตูม โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๐๘๔๒ วัดพรหมรังสี […]