Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ถ้ำค้างคาว

  • Home
  • สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในการทอผ้ามัดหมี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ของอำเภอ บ้านหมี่ เป็นไทยพวนที่อพยพมาจากประเทศลาว เมื่อกว่า ๑๐๐ ปี และได้นำชื่อบ้านเดิม คือ “บ้านหมี่” มาใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน วัดธรรมิการาม หรือ วัดค้างคาว เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน วัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม” สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ทั้ง ๔ ด้าน เล่าเรื่องพุทธประวัติ มีลักษณะแบบตะวันตก เข้ามาปนบ้างแล้ว เช่น การแรเงาต้นไม้และอื่นๆ เป็นภาพเขียนในสมัย…

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมืองโบราณโนนเมือง อยู่ในเขตบ้านนาโพธิ์ ห่างจากอำเภอเมือง ๘๐ กิโลเมตร เล่าสืบต่อกันมาว่าที่เนินดินกว้างที่เรียกว่าโนนเมืองนั้น เป็นเมืองโบราณ ลักษณะเป็นเนินดินรูปไข่ มีพื้นที่ประมาณ ๑๗๐ ไร่ ล้อมรอบด้วยคูเมือง ๒ ชั้น เมื่อนักโบราณคดีเข้าไปสำรวจพบใบเสมาหินทรายศิลปะทวาราวดีปักอยู่ในเมืองและพื้นที่โดยรอบ มีเศษภาชนะดินเผาชิ้นไม่ใหญ่นักกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนเนินดิน เศษภาชนะดินเผาเหล่านี้มีทั้งชนิดเขียนสีแดง ชนิดลายขูดขีดและลายเชือกทาบ ในชั้นดินสมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) ไม่พบหลักฐานของการฝังศพ สันนิษฐานว่าเมื่อพุทธศาสนาเผยแพร่มาสู่โนนเมือง ประเพณีการฝังศพจึงเปลี่ยนไป ยิ่งขุดชั้นดินลึกลงไปยิ่งพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เมืองโบราณแห่งนี้เคยมีชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ตอนปลาย) พบโครงกระดูกมนุษย์อายุราว ๒,๕๐๐ ปี…