Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี

งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยว งานประเพณีประจำปี ประเพณีแต่ละจังหวัด ทุกภาคในประเทศไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน tamdoo.com

  • Home
  • เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑,๐๐๐ ดวง จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ เป็นประเพณีของชาวเมืองตากที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งแตกต่างจากการลอยกระทงทั่วๆ ไป โดยวัสดุที่ใช้ทำกระทงคือกะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของตัวกระทงสาเหตุที่ใช้กะลามะพร้าวสืบเนื่องมาจากชาวเมืองตากนิยมรับประทาน “เมี่ยง” เป็นอาหารว่าง และผลิตเป็นสินค้า OTOP พื้นเมืองที่สำคัญ จึงต้องใช้เนื้อมะพร้าวจำนวนมากเพื่อทำไส้เมี่ยง กะลาจึงเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งครั้งเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงชาวบ้านจึงนำกะลาดังกล่าวออกมาขัดล้างทำความสะอาด เพื่อใช้ทำกระทง นำเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ใส่ลงในกะลา แล้วจุดไฟปล่อยลอยในแม่นํ้าปิงกะระยะห่างเท่าๆ กันให้สมํ่าเสมอไม่ขาดสาย แสงเทียนในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มลำนํ้าแม่ปิง ลอยคคโค้งไปตามกระแสนํ้าดูสวยงามยิ่ง นับเป็นประเพณีที่แปลกและมีแห่งเดี่ยวในเมืองไทยในปี พ.ศ.…

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดนครนายก

งานมะยงชิด -มะปรางหวานและของดีนครนายก จัดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อแนะนำเผยแพร่มะยงชิด – มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร ประกวดมะยงชิด – มะปรางหวาน และพืชผลทางการเกษตร งานไม้ดอกไม้ประดับและของดีองครักษ์ จัดเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี บริเวณคลอง ๑๕ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และประกวดการจัดสวนหย่อม งานประเพณีสงกรานต์วัดฝั่งคลอง จัดภายในวัดฝั่งคลอง วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี อำเภอปากพลี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ…